Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapierdolony pierdolony
oxygenium
oxygenium
8908 27fb 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
oxygenium
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viairmelin irmelin
0775 c15e 500

inneroptics:

André Villers - Picasso

Reposted frombackground background viairmelin irmelin
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPicki91 Picki91
oxygenium

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
9942 cc93 500
Reposted fromMiziou Miziou viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
Reposted fromoski oski viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
oxygenium
0740 9b06 500
Reposted frombillboard billboard viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
8384 7ea6 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl