Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

oxygenium
Dla kobiety miarą męskości nie jest to, za iloma dziewczynami ugania się facet, ani nawet to, ile z nich wpadło do niego na noc na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Najbardziej męski mężczyzna według kobiety to ten, który dba o swoją ukochaną. Ten, który przychodzi po nią do pracy z parasolem w deszczowy dzień. Ten, który naciąga jej czapkę na uszy i ogrzewa ręce w mroźne dni. Ten, który widząc ją rozczochraną, bez makijażu i w powyciąganej piżamie będzie patrzył na nią z troską i miłością. Dlatego, drodzy panowie, przestańcie puszyć pióra i zgrywać maczo, chyba, że chcecie co najwyżej zaimponować swoim kumplom.
Reposted fromheart2heart heart2heart viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
2253 547b
Reposted frompianotea pianotea viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
5790 11d4
oxygenium
1501 edd5
Reposted fromrol rol viacorvax corvax
1325 04c0 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
oxygenium
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viairmelin irmelin
oxygenium
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
oxygenium
Reposted fromgruetze gruetze viapierdolony pierdolony
oxygenium
oxygenium
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
oxygenium
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSTYLTE STYLTE
oxygenium
oxygenium
6438 6278
Reposted fromkrzysk krzysk viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
0431 3e5b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viaxvou xvou
oxygenium
7173 38d1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl