Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

oxygenium
Dobra, dobra. Trochę się uniosłam, przyznaję. Prawda w oczy kole.

July 19 2017

oxygenium
oxygenium
oxygenium
@yanek

Odniosłam się tylko do słów poprzedniczki. Uważam, że trochę popadasz w skrajności.

Aha, dzięki za radę. Jestem w szczęśliwym związku.
oxygenium
oxygenium
oxygenium
oxygenium
oxygenium
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPicki91 Picki91
oxygenium
1559 dc26
Reposted fromnyaako nyaako viaPicki91 Picki91
oxygenium
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viacheersbaby cheersbaby
oxygenium
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaromantycznosc romantycznosc
oxygenium
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
oxygenium
Reposted fromFlau Flau viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
3399 49ca 500
oxygenium
oxygenium
2122 f90f 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
7712 7767
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl