Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

oxygenium
3798 f525
Reposted froma-antimatter a-antimatter
oxygenium
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viamyinstantneed myinstantneed
oxygenium
7655 d1b5
oxygenium
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
2761 c755
3703 2fbb 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaHoHo HoHo
oxygenium
9970 fca0
oxygenium
oxygenium
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
oxygenium
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
oxygenium
4066 bd82 500
oxygenium
1336 e51e
Reposted fromLotte Lotte viastraconyczas straconyczas
oxygenium
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viastraconyczas straconyczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl