Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

oxygenium
oxygenium
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viachorera chorera
oxygenium
8715 7728 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachorera chorera
3060 f1f6 500

grace–upon–grace:

Lake Josephine, Montana  Jordan Passey

Reposted fromzombizombi zombizombi viachorera chorera
oxygenium
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarawwwr rawwwr
oxygenium
Sue Law
Reposted fromcorvax corvax
oxygenium
4244 9d21
Reposted fromcorvax corvax
oxygenium
8126 ebed 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaapatyczna apatyczna
oxygenium
7421 494d
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
oxygenium
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaoskus oskus
4265 7991
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafatu fatu
oxygenium
2092 3d04
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
oxygenium
3850 e73c
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
oxygenium
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viamikrokosmos mikrokosmos
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
oxygenium
oxygenium
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
oxygenium
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viaphilomath philomath
oxygenium
2156 6f1a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl