Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

oxygenium
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
oxygenium
oxygenium
To zabawne jak nic nie znaczyłby świat bez miłości. 
— Coma
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
oxygenium
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
2947 e4bb 500
Reposted fromDoodlina Doodlina viastraconyczas straconyczas
oxygenium
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
oxygenium
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
oxygenium

June 06 2017

oxygenium
oxygenium
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
oxygenium

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viacheersbaby cheersbaby
oxygenium
3938 75ee
oxygenium
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
oxygenium
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
oxygenium
7713 f264
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oxygenium
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
oxygenium
7965 2426
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl